Prijava za otkup meda

[[[],[],"and"]]
1

Ime
Prezime
Ime firme
Telefon
Mobilni
Grad/Mjesto
Država
Poštanski broj
ID broj (za firme)
Detalji...
0 /

Molimo Vas da pročitate naše uputstvo za otkup meda, prije nego što pošaljete zahtjev.


Upustvo za otkup meda


Zlatni med d.o.o. (u daljem tekstu Kupac)
Pčelari, firma (u daljem tekstu Prodavac meda)

 

Kupac se obavezuje da će prema iskazanim potrebama od Prodavca kupovati pčelinji med, a koji bude odgovarao zahtjevanim uvjetima kvalitete, odnosno iskazanim deklarativnim svojstvima.

Kupac će plaćanje meda koji je predmetom isporuke vršiti, nakon što primi isporuku meda iz pojedinačne narudžbe, te nakon analize kvalitete i utvrđivanja da isporučeni med odgovara deklarativnim svojstvima.

Procedura ispitivanja kakvoće i usklađenosti sa deklarativnim svojstvima vršiće se analizom uzoraka, a koju analizu vršiti nadležna laboratorija pri Veterinarskom faklultetu Univerziteta u Sarajevu.
Troškove transporta uzoraka, te troškove analize snositi će Kupac, izuzev ukoliko se analizom ne utvrdi da isporučeni med ne odgovara deklarisanim svojstvima, u kojem slučaju navedene troškove snosi Prodavac.

Ugovorne strane će svaku pojedinu narudžbu dogovarati zajednički, a o istoj će se sačinjavati poseban ugovor ili druga materijalno-finansijska dokumentacija, kojom će pojedinačno biti utvrđena količina isporuke, vrsta pčelinjeg meda, vrijeme isporuke, cijena i rokovi plaćanja.

Ukoliko se nakon sporazuma ugovornih strana o cijeni isporučenog meda, analizom uzoraka, kako je opisano u članu 3. stav 3. ovog Ugovora, ustanovi da isporučeni med ne odgovara deklarisanim svojstvima, Kupac nije dužan izvršiti kupovinu takvog meda, a Prodavac će mu biti odgovoran za eventualno pričinjenu štetu koja nastane usljed neisporuke.

Kupac i Prodavac se u slučaju opisanom u predhodnom stavu, mogu dogovoriti da se isporuka meda izvrši, ali pod uslovom da je isti kvalitete prihvatljive za Kupca, iako lošije kvalitete od deklarisane, te uz sniženje predhodno utvrđene cijene, o čemu će se ugovorne strane naknadno sporazumjeti.

Kupac će plaćanje kupoprodajne cijene vršiti uplatama na račun Prodavca , a nakon prijema laboratorijskog nalaza o kvaliteti isporučenog meda i prema dinamici plaćanja dogovorenoj za svaku pojedinu narudžbu.


Molimo Vas da potvrditeKliknite u kocku, prije slanja forme.
Previous
Next